Prečo si nás vybrať ?

10 dôvodov, prečo si vybrať COLMEX

 1. Počtom realizácií sa radíme mezi najvýznamnějších dodávateľov vonkajších posilňovní v EU
 2. Patríme medzi spoločnosti, ktoré predstavili koncept vonkajších fitparkov v ČR a SR ako prví
 3. Najvyššia kvalita s dôrazom na dôkladné testovanie a bezpečnosť
 4. Najlepší pomer ceny a kvality vybavenia fitparku za Vaše peniaze
 5. Viac ako 1000 realizácií len v ČR a niekoľko úspešných projektov v SR
 6. Stroje spĺňajú najprísnejšie normy a požiadavky na bezpečnosť
 7. Sme špecialisti v obore, máme bohaté skúsenosti a odborné znalosti
 8. Najväčšia ponuka fitness prvkov na trhu, viac ako 100 rôznych strojov
 9. Fitpark je pre každý vek a pohyblivosť, od detí 12+, cez dospelých až po seniorov
 10. Podporujeme odkázané a sociálne ohrozené skupiny obyvateľov

 Ďaľších 10 dôvodov, prečo si vybrať COLMEX

 1. Naša činnosť podporuje verejné zdravie všetkých, ale primárne seniorov, na ktorých sa často zabúda
 2. Vandaluvzdorné a robustné prevedenie strojov
 3. Štandardná záruka 6 rokov
 4. Životnosť strojov až 25 rokov
 5. Bezplatné poradenstvo a spracovanie projektu od A do Z
 6. Väčšina strojov dostupná skladom
 7. Všetky práce vykonávame našimi preškolenými zamestnancami
 8. Výberom značky Colmex podporujete dobročinné projekty
 9. Z každého predaného stroja putujú 3,- € na dobročinné účely

 1 hlavný dôvod prečo si vybrať COLMEX

 1.  Na našich strojoch ľudia naozaj cvičia.

 

 
Prečo si nás vybrať

 • Viac ako 1011 realizácií
  Počtom realizácií sa radíme medzi najvýznamnejšie spoločnosti v Európskej únii.
 • Skúsenosti
  Vieme, ako vytvoriť fitness park, kam sa budú ľudia radi vracať.
 • Všetko skladom
  Všetky posilňovacie stroje dostupné v centrálnom sklade. Dnes objednáte, zajtra dodáme.


Chcete vlastný fitpark?

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky. Vypracujeme nezáväznú kalkuláciu a projekt.

Zadať dopyt
Táto otázka slúži k overeniu, či sa nejedná o spam.